نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش

نکات مهم در آموزش بازاریابی و فروش
امروزه فعالیت هاى اقتصادى با چالش هاى بزرگى رو به رو هستند . تکنولوژى هاى جدید و پیشرفت هاى تازه در زمینه ى ارتباطات ، تمام کشورهاى جهان را در کنار هم قرار داده ، به طورى که یک اقتصاد جهانى تشکیل مى دهند . همزمان ، بسیارى از کشورها فقیر مانده اند و فاصله بین کشورهاى فقیر و غنى همچنان رو به افزایش است . شرکت ها باید نسبت به تحولات بازار عکس العمل مناسب نشان دهند . آن ها در عین حال باید مسؤلیت حفاظت از محیط زیست را نیز بپذیرند . همچنین شرکت ها ، اگر قصد دارند در بازار جهانى به موفقیت هایى دست یابند ، باید کانون توجه خود را به مشترى معطوف کنند .

بازاریابی دقیقاً چیست ؟

 بازاریابى یک فرآیند اجتماعى و مدیریتى است که به وسیله ى آن ، افراد و گروهها ، نیازها و خواسته هاى خود را از طریق تولید ، عرضه و مبادله ى محصولات ارزشمند در بازار تأمین مى کنند .
یک بازاریاب کسى است که در جست و جوى یک یا چند نفر مشترى بالقوه است که تمایل به تبادل فایده داشته باشند . این تعریف معانى چندى در بردارد .

 •  اول این که بازاریاب ، خود نیازى را به وجود نمى آورد ؛ بلکه نیازها قبل از بازاریاب وجود دارند .
 • دوم ، چون هر محصولى ، براى یک نیاز راه حلى تأمین مى کند ، بنابراین ، محصول ، خود وسیله اى براى بسته بندى خدمت محسوب مى شود . از این رو وظیفه ى بازاریاب ، فروش مزایا یا خدمات درون محصول فیزیکى است و نه خود محصول .
 • سوم ، بازاریابان به دنبال دریافت یک عکس العمل رفتارى از طرف دیگر هستند .
پس ، بازاریابى محدود به کالاهاى مصرفى نمى شود ؛ بلکه به طور گسترده اى ، براى ” فروش ” ایده ها و برنامه هاى اجتماعى نیز مورد استفاده قرار مى گیرد .

بازاریابی رابطه و هدف از بازاریابی رابطه

بازاریابى رابطه ، ایجاد روابطى رضایت بخش و بلند مدت ، با طرف هاى اصلى همچون مشریان ، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان است ؛ با این هدف که آنها در بلند مدت روابط اقتصادى خود را با شرکت حفظ کنند و همواره در انتخاب هاى خود ، شرکت را به رقبا ترجیح دهند . بازاریابان فهمیده با ارائه کیفیت برتر ، خدمات خوب و قیمت هاى فروش منصفانه ، در طول زمان ، روابط بلند مدت مطلوبى ایجاد مى کنند .

تعریف مدیریت بازاریابی و مفاهیم پنجگانه بازاریابی

مدیریت بازاریابى عبارت است از فرآیند برنامه ریزى و به مورد اجرا گذاردن پندار ، قیمت گذارى ، تبلیغات پیشبردى و توزیع کالاها و خدمات و ایده ها به قصد انجام مبادلات با گروه هاى هدف ؛ به نحوى که هم اهداف مشترى و هم اهداف سازمانى تأمین شوند .
مدیریت بازاریابى لزوماً همان مدیریت تقاضاست و رسالت و وظیفه ى آن تأثیر بر سطح ، زمان بندى و ترکیب تقاضا خواهد بود .
مفاهیم پنجگانه اى که سازمان ها مى توانند براى اداره و هدایت فعالیت هاى بازاریابى انتخاب کنند از این قرارند ؛
 • مفهوم تولید 
 • مفهوم کالا 
 • مفهوم فروشندگى / فروش 
 • مفهوم بازاریابى 
 • مفهوم بازاریابى اجتماعى 
امروزه مفاهیم سه گانه ى اول کاربرد چندانى ندارند . مفهوم بازاریابى بر آن اصل استوار است که راه حل رسیدن به اهداف عالیه سازمانى در گرو تعیین نیازها و خواسته هاى بازارهاى هدف است و این که سازمان باید در تأمین و رضایت بازارهاى هدف خود ، مؤثرتر و کاراتر از رقبا عمل کند.

مفهوم بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابى کار را با یک بازار دقیقاً تعریف شده آغاز مى کند ، توجه خود را به نیازهاى مشترى معطوف مى دارد ، تمام فعالیت هایى را که بر مشتریان تأثیر مى گذارد ، یکپارچه مى کند و با تأمین رضایت مشتریان سود مى آفرینند .
در سال هاى اخیر ، گاه افرادى مفهوم بازاریابى و مناسب و بجا بودن فلسفه آن را در جهان امروز ، مورد تردید قرار داده اند ؛ یعنى جهانى که با چالش هاى زیست محیطى و جمعیت شناختى بزرگى رو به رو شده است .
 مفهوم بازاریابى اجتماعى بر این اصل استوار است که وظیفه و رسالت سازمان تعیین نیازها و خواسته ها و امیال بازارهاى هدف و تأمین رضایت این بازارها ؛ به گونه اى عملى تر و مؤثرتر از رقباست ؛ به نحوى که ارتقاء و حراست از رفاه مصرف کننده و جامعه را به دنبال داشته باشد . مفهوم بازاریابى اجتماعى بازاریابان را به ایجاد تعادل در ملاحظات سه گانه ى ؛ سودآورى شرکت ، رضامندى مصرف کننده و منافع عمومى ، فرا مى خواند .
  مدیریت بازاریابى به سرعت مورد پذیرش بخش هاى انتفاعى ، غیرانتفاعى و کشورهاى مختلف جهان واقع شده است ، چرا که نقش بسیار مهمى در نیل به اهداف سازمانى و یا سودآورى سازمان دارد .


بازاریابی مستقیم و کانالهای عمده در بازاریابی مستقیم

بازاریابى مستقیم یک سیستم بازاریابى مبتنى بر رابطه متقابل ( تعامل ) و در اجراى آن از یک یا چند وسیله ( رسانه ) استفاده مى شود تا بتوان معامله اى را انجام داد یا به یک واکنش دست یافت . بازاریابى مستقیم ، به ویژه فروش از طریق پست الکترونیکى داراى رشد انفجار آمیز است .
در بازاریابى مستقیم ، از دیدگاه مبارزه هاى تبلیغاتى شرکت ( بازاریاب ) مى کوشد هدف هاى بلند مدت ، بازاریاب هاى هدف ، مشتریان بالقوه ، آنچه باید به بازار عرضه شود و قیمت ها تصمیم متقضى بگیرد . سپس براى تعیین میزان موفقیت فعالیت هاى بازاریابى معیارهایى در نظر گرفته مى شوند .
در بازاریابى مستقیم کانال هاى عمده عبارت اند از :
 • فروش مستقیم ( رو در رو ) 
 • فروش از طریق کاتالوگ 
 • تلفن 
 • برنامه هاى تلویزیون 
 • وب گاه ها 
 • تلفن همراه 
در بازاریابى مبتنى بر رابطه متقابل بازاریاب به فرصت هایى دست مى یابد تا با افراد ارتباط مستقیم برقرار کند و این ارتباط از طریق وب گاه و سایر وسایل مانند پست الکترونیکى برقرار مى شود . فروش از طریق تلفن همراه یکى دیگر از سیستم هاى بازاریابى رو به رشد است و بدین گونه پیام ها و آگهى هاى بازرگانى ارسال مى شوند .

بازاریابی مردمی و روشهای شناخته شده در بازاریابی مردمی

در ” بازاریابى مردمى ” [ بازاریابى مبتنى بر اظهار نظر دیگران درباره محصول یا بازاریابى مبتنى بر شخص ثالث ] مشتریان از راه هاى گوناگون درباره کالاها ، خدمات و نام و نشان هاى تجارى با دیگران صحبت مى کنند . در این روزها این اظهار نظرها از طریق رسانه هاى اجتماعى از مجراى ” جوامع شبکه اى ” و شبکه هاى اجتماعى ( مانند فیسبوک ، توئیتر و یوتیوب ) ارائه مى شوند .
در بازاریابى مردمى ( بازارهاى مبتنى بر اظهار نظر دیگران ) دو روش شناخته شده عبارت اند از:
 • ” بازاریابى مبتنى بر ایجاد هیجان “ 
 • ” بازاریابى مبتنى بر سیستم عصبى “ 
در این سیستم بازاریابى افراد درباره محصولات صحبت مى کنند و در اجراى روش مبتنى بر سیستم عصبى افراد در شبکه هاى اجتماعى دیدگاه هاى خود را رد و بدل و درباره کالاها و خدمات پیام رسانى مى نمایند .

طرح ریزی ساختار فروش

فروشنده ( نماینده شرکت یا نیروى فروش ) به صورت حلقه اى است بین شرکت و مشتریان . نماینده شرکت به عنوان ” شرکت ” عمل مى کند و بسیارى از مشتریان او را شرکت مى دانند . از سوى دیگر ، این نماینده پس از کسب اطلاعات از مشتریان آن ها را به آگاهى شرکت مى رساند.
شرکت ها هنگام طرح ریزى ساختار نیروى فروش به هدف هاى بلند مدت ، استراتژى ، اندازه یا بزرگى ساختار و سرانجام جبران خدمات نیروى فروش ( حقوق و پاداش ) آن ها توجه مى کنند .
 از دیدگاه تعیین هدف هاى بلند مدت به جذب مشتریان بالقوه ، تعیین بازارهاى هدف ، سیستم هاى ارتباطى ، شیوه هاى فروش محصولات و عرضه خدمات ، جمع آورى اطلاعات و تخصیص بودجه ( یا نیرو ) به حوزه هاى مختلف جغرافیایى توجه مى شود . بازاریاب هنگام تدوین استراتژى مى کوشد اثربخش ترین ترکیب روش هاى فروش را تعیین کند .
 هنگام تعیین ساختار نیروى فروش حوزه هاى جغرافیایى را تعیین و برحسب محصول یا بازار آن ها را تقسیم مى کند . شرکت با توجه به مجموع فعالیت ها و مدت زمانى را که باید براى فروش صرف کرد مقدار نیروى فروش را تعیین مى کند . بازاریاب یا شرکت هنگام تعیین حقوق و پاداش ( جبران خدمات ) نیروى کار مى کوشد میزان حقوق ثابت ، کمیسیون ، پاداش و هزینه هاى مربوط به هر مشترى عمده را تعیین کند .

مدیریت نیروی فروش

از دیدگاه اعمال کنترل بر نیروى فروش باید پنج گام به شرح زیر برداشت :

 ١) جذب و گزینش نیروى فروش یا نمایندگان شرکت 
 ٢) آموزش دادن به آن ها ، از نظر شناخت محصولات ، سیاست ها و شیوه تأمین رضایت مشتریان 
 ٣) سرپرستى بر نیروى فروش تا آن بتواند از وقت و انرژى خود به درستى استفاده کند 
 4) ایجاد انگیزه در نیروى فروش و هنگام سهمیه بندى فروش ایجاد توازن و در نظر گرفتن پاداش هاى مناسب 
 5) ارزیابى عملکرد نیروى فروش 

فرآیند فروش

نیروهاى فروش موفق در زمینه کاربرد روش هاى تجزیه و تحلیل و مدیریت بر امور مشتریان آموزش هاى لازم دیده اند و با هنر فروشندگى آشنا هستند . هیچ روش منحصر به فردى نمى تواند در شرایط مختلف کارساز واقع شود ، ولى بیشتر صاحب نظران داراى این دیدگاه هستند که در فرآیند فروش باید شش گام به شرح زیر برداشت :
 • شناسایى مشتریان واجد شرایط ( یا تعیین شرایط لازم براى مشتریان بالقوه ) 
 • جمع آورى اطلاعات اولیه 
 • عرضه ( یا به نمایش گذاشتن محصول ) 
 • رسیدگى به شکایت ها و اعتراض هاى مشتریان 
 •  بستن قرارداد فروش و سرانجام
 • پیگیرى و ارائه خدمات پس از فروش 
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.