اهداف تبلیغات پیشبرد فروش

اهداف تبلیغات پیشبرد فروش
تبلیغات مختلف پیشبرد فروش از نظر اهداف خاص خود با یکدیگر فرق مى کنند. یک نمونه مجانى سبب مى شود مصرف کننده به آزمایش کالا بپردازد ، در حالى که هدف ارائه خدمات مشاوره اى مدیریت آن است که با خرده فروش روابط بلند مدت مستحکم ترى بنیاد نهاده شود.
فروشندگان براى جلب آزمایش کنندگان جدید ، براى اعطاى پاداش به مشتریان وفادار و براى افزایش خرید مجدد استفاده کنندگان گاه و بیگاه و اتفاقى از ابزارهاى پیشبرد فروش از نوع محرک استفاده مى کنند. 

آزمایش کنندگان جدید خود بر چند نوع هستند :
استفاده کنندگان از دیگر نام هاى تجارى در همان طبقه کالا 

استفاده کنندگان در دیگر طبقات کالا و کسانى که نام تجارى مصرفى خود را تغییر مى دهند.
گاه تبلیغات پیشبرد فروش باعث جلب کسانى مى شود که نام تجارى مصرفى خود را تغییر مى دهند ، زیرا استفاده کنندگان نام هاى تجارى و طبقات غیر ، همیشه به تبلیغات پیشبرد فروش توجه ندارند یا بر آن مبنا عمل نمى کنند. کسانى که نام تجارى مصرفى خود را تغییر مى دهند اغلب به دنبال قیمت فروش پایین ، فایده خوب یا جایزه و پاداش هستند. تبلیغات پیشبرد فروش کمتر مى تواند این دسته از افراد را به استفاده کننده وفادار نام تجارى تبدیل کند. اگر از تبلیغات پیشبرد فروش در بازارهایى استفاده شود که در آن شباهت نام تجارى زیاد است ، در کوتاه مدت واکنش فروش بالایى به دنبال دارد اما نمى توان به این که سهم بازار به صورت دائمى به دست آید چندان امید داشت. در عوض در بازارهایى که عدم شباهت نام تجارى در آن بالاست به تبلیغات پیشبرد فروش مى توان در به دست آوردن سهم بازار دائمى امید بست.

تصمیم گیری در مورد تبلیغات

امروزه ، بسیارى از بازاریابان نخست مبلغى را که براى انجام تبلیغات تجارى ( مخصوص واحدهاى توزیعى ) بدان نیاز دارند برآورد مى کنند و سپس درباره ى نیاز خود به تبلیغات مصرفى مخصوص مصرف کنندگان تصمیم گیرى مى کنند. آن ها بعداً هر آنچه مانده است را به تبلیغات رسانه اى اختصاص مى دهند. در هر حال اهمیت قائل شدن براى تبلیغات رسانه اى نسبت به تبلیغات پیشبرد فروش هم کار پرمخاطره اى است. 

از تبلیغات اغلب براى ایجاد وفادارى نسبت به نام تجارى استفاده مى شود ، در حالى که تبلیغات پیشبرد فروش هدفى جز تضعیف و در هم شکستن وفادارى را دنبال نمى کند. وقتى در بیشتر مواقع براى فروش بیشتر ، قیمت یک نام تجارى مرتباً شکسته شود ، مصرف کننده دیگر آن حساب قبلى را روى این نام تجارى باز نمى کند و فقط هنگامى به خرید آن مبادرت مى نماید که قیمت آن شکسته شده و در معرض تبلیغات پیشبردى قرار گیرد مخاطره بالایى خواهد داشت. نام هاى تجارى غالب کمتر مشمول اعطاى تخفیف مى شوند زیرا این گونه تخفیفات فقط نوعى یارانه است که به استفاده کنندگان فعلى آن تعلق مى گیرد. 

بررسى که توسط براون از ٢5٠٠ خریدار قهوه خورى به عمل آمده نشان داده است :
  •  تبلیغات پیشبرد فروش نسبت به تبلیغات رسانه اى واکنش سریع تر و قابل اندازه گیرى ترى از فروش به دست مى دهد.
  • تبلیغات پیشبرد فروش در بازار هاى بالغ خریداران جدید و بلند مدتى را جلب نمى کند ، چرا که به این نوع ابزار بیشتر مصرف کنندگانى را جذب مى کند که به دنبال تخفیف هستند ، کسانى که فقط به دنبال معامله گرى در میان نام هاى تجارى مختلف پرسه مى زنند.
  • خریداران وفادار نسبت به نام تجارى الگوى خرید خود را بر اثر فعالیت هاى پیشبردى رقابتى تغییر نمى دهند.
  •  تبلیغات به ظاهر مى تواند در تعمیق وفادارى نسبت به نام تجارى مؤثر واقع شود. همچنین شواهدى در دست است که تبلیغات قدیمى به طور دائم حجم فروش کل طبقه را افزایش نمى دهد. این گونه تبلیغات فقط در کوتاه مدت حجم فروش را افزایش مى دهند که به استمرار آن هم نمى توان امید داشت.
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.