تالیف و ترجمه

تالیف و ترجمه
Book:
Entrepreneurial Marketing for SMEs
بازاریابی کارآفرینی برای صاحبان کسب و کار کوچک و متوسط

ISI:
1. What differentiates successful strategic marketing among manufacturers in an emerging vs developed market?
تفاوت بازاریابی استراتژیک موفق در بین تولیدکنندگان در یک بازار نوظهور و توسعه یافته
2. Location Still Matters: Evidence from an Online Shopping Field Experiment
اهمیت موقعیت: شواهدی از آزمایش فیلدی خرید آنلاین
3. Effects of structural and bonding-based attachment on brand loyalty
اثرات وابستگی ساختاری و پیوند مبتنی بر وفاداری برند
4. The structural equation analysis of perceived product innovativeness upon brand loyalty based on the computation of reliability and validity analysis
آنالیز معادلات ساختاری نوآوری محصول بر وفاداری به برند بر اساس محاسبات تحلیل قابلیت اطمینان و اعتبار
5. Consumer–brand identification revisited: An integrative framework of brand identification, customer satisfaction, and price image and their role for brand loyalty and word of mouth
شناسایی برند – مصرف کننده: یک چارچوب تلفیقی از شناسایی برند، رضایت مشتری و تصویر قیمت و نقش آنها در وفاداری به برند و تبلیغ کلامی
6. Toward a theory of customer engagement marketing
درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری
7. How to create reproducible brand personality scales
چگونگی ایجاد شخصیت برند قابل تجدید
8. Responsible and active brand personality: On the relationships with brand experience and key relationship constructs
شخصیت برند فعال و مسئول: بر اساس رابطه ی تجربه برند و ساختار های کلیدی روابط
9. The effect of culture on brand loyalty through brand performance and brand personality
تاثیر فرهنگ در وفاداری برند از طریق عملکرد برند و شخصیت برند
10. Promoting brand engagement behaviors and loyalty through perceived service value and innovativeness
ترویج رفتارهای تعاملی و وفاداری برند از طریق ارزش خدمات درک شده و نوآوری
11. Brand trust and image: effects on customer satisfaction
اعتماد و تصویر ذهنی از برند: اثرات آن در رضایت مشتری
12. The Soft Side of Branding: Leveraging Emotional Intelligence
بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی
13. Achieving consumers’ attention through emerging technologies: The linkage between e-marketing and consumers’ exploratory buying behavior tendencies
دستیابی به توجه مصرف کنندگان از طریق فن آوری های در حال ظهور: ارتباط بین بازاریابی الکترونیکی و گرایش های خرید اکتشافی مصرف کننده
14. Evaluation and decision making in social media marketing
ارزیابی و تصمیم گیری در بازاریابی رسانه های اجتماعی
15. The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty The mediation effect of brand and value consciousness
اثر فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند: اثر واسطه ای تجاری و درک ارزش
16. Searching most influential variables to brand loyalty measurements: An exploratory study
جست و جوی بیشترین متغییر های تاثیر گذار در سنجش وفاداری نسبت به برند
17. Elements of strategic social media marketing: A holistic framework
عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی استراتژیک
18. New Trends In Communication: Branding And Content Marketing
روند جدید در ارتباطات: برند و بازاریابی محتوا
19. Structuring servitization-related research
تحقیق مربوط به ساختار خدمات رسانی در ارائه محصول
20. Consumer engagement in online brand communities: a solicitation of congruity theory
مشارکت مصرف کننده در جوامع برند آنلاین
21. The effect of Customer Relationship Management systems on firm performance
تاثیر سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت
22. The consumer experience: The impact of supplier effort and consumer effort on customer satisfaction
تجربه مصرف کننده: تاثیر تلاش عرضه کننده و مصرف کننده بر رضایت مشتری
23. Antecedents and consequences of online customer satisfaction: A holistic process perspective
پیشینه ها و پیامدهای رضایت مشتریان آنلاین
24. Making progress in marketing research
پیشرفت در تحقیقات بازاریابی
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: