محاسبه اثربخشی تبلیغات CPC

محاسبه اثربخشی تبلیغات CPC


در سامانه های موسوم به CPC به معنای "پرداخت هزینه تنها به شرط ورود و کلیک و نه صرفا دیدن شدن"، تنها بابت نتایج واقعی هزینه پرداخت می کنید و بر خلاف سایر روش های تبلیغاتی، هزینه چندانی بایت نتایج کاملا موثر پرداخت نمی کنید. با توچه به محدودیت بودجه های تبلیغاتی استفاده از این شیوه تبلیغاتی در کمپین ها می تواند موثر باشد.

تبلیغات درcpc چگونه است؟

بازارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن شما را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از خدمات شما بالا خواهد رﻓﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ بازاریابی محتوایی و غیرمستقیم رشد چمشگیری داشته و در حال حاضر در صدر بودجه های تبلیغاتی کسب و کارها قرار گرفته است.

سیستم های نوین بازاریابی محتوایی، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی بالادر وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ می دهند. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کمپین ها در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را که صرفا به ازای کلیک و ورود واقعی مخاطب به وب سایت یا صفحه فرود اینترنتی شما محاسبه می شود ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻤﭙﯿـﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ  اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ. برای هر کدام از بخش های ارائه خدمات یک کمپین مجزا تعریف خواهد شد و تنها با یک بودجه می توانید از تمام قسمت های تحت پوشش خود مخاطبان را مطلع کنید و به برندینگ خود نیز کمک شایانی بنمایید.

در نظر داشته باشید که در سامانه های موسوم به CPC به معنای پرداخت هزینه تنها به شرط ورود و کلیک، تنها بابت نتایج هزینه پرداخت می کنید و بر خلاف سایر روش های تبلیغاتی که امکان سنجش دقیق تعداد مخاطبین را ندارند و در نتیجه نمی توان انتظار اعلام نتایج دقیقی از کمپین های تبلیغاتی را داشت، در این روش فقط برای ورود هر مخاطب که خود، شما را از بین رقبای محلی و سراسری با توجه به امکانات و خدمات انتخاب نموده است، تنها مبلغ اندکی پرداخت می نمایید که با توجه به انتخاب مخاطب هدف و دقیق بودن هدایت مسیر وی به سمت خدمات شما می تواند ورودی های زیادی را به وب سایت یا صفحه اینترنتی شما و در نتیجه به میز پذیرش شما ارجاع دهد. جالب توجه این است که هزینه این نوع از تبلیغات برای مخاطبین مرتبط، آنچنان پایین می باشد که در استفاده از آن شکی باقی نمی ماند. در نظر داشته باشید که این شیوه با شیوه های قدیمی و مرسوم cpc یا پرداخت هزینه به ازای کلیک و ورودی به واسطه هوشمند بودن آن به کلی متفاوت است.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.